Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
  • Slider 6
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

W Boskim Sercu

Józef Sebastian Pelczar   

rm-089-04.jpg
rm-089-04.jpg

Pan Jezus, mając odejść do Ojca na tron chwały, został z ludźmi na ziemi. Miłość Jego wynalazła ten cud cudów, ustanawiając Najświętszy Sakrament.

Pokarm aniołów

Bóg chciałby nas karmić swym Bóstwem, ale ponieważ jest to pokarm aniołów, niedostępny dla nas, postanowił dostosować go do naszej słabości. Oto Słowo stało się Ciałem, ale nie tylko; okryło się nadto postaciami chleba i wina. Pan karmi nas swoim Ciałem i Krwią, aby utrzymywać i pomnażać w nas życie nadprzyrodzone, by nas oczyszczać i uświęcać, by nas łączyć z sobą i przemieniać w siebie.

Przyjmując Pana Jezusa, łącz się z całym Kościołem wojującym i triumfującym, ze wszystkimi duszami pobożnymi na ziemi, ze wszystkimi świętymi w niebie i ze wszystkimi aniołami, którzy niewidzialnie otaczają przybytek Pana Zastępów.

Pan Jezus jest pokarmem naszych dusz i usilnie pragnie do nas przychodzić. Pokarm cielesny jednoczy się z ciałem i przechodzi w ciało; Komunia święta zaś łączy nas z Panem Jezusem i przemienia nas w Pana Jezusa, a przez Niego jednoczy nas z Ojcem. W Komunii świętej łączy się miłość Ojca do Syna z miłością Jezusa do człowieka i z miłością naszą do Boga; bo Bóg chce człowieka, a człowiek pragnie Boga, tak że padają sobie niejako w objęcia - Stwórca i Zbawiciel z jednej, a człowiek z drugiej strony.

Jeżeli chcesz dobrze przygotować się do Komunii świętej, módl się o tę łaskę, bo do godnego przyjęcia Pana Boga tylko On sam usposobić cię może.

Módl się do Serca Jezusowego, by raczyło oświecić i zapalić twe serce oraz do Najświętszej Matki, by ci uprosiła choć okruszynę tego nabożeństwa, z jakim Ona sama przyjmowała Najświętsze Ciało swego Syna.

Ze swej strony przynieś, obok czystości serca, dobrą intencję, żywą wiarę, pokorną cześć i świętą bojaźń.

Boża Rodzicielka

Pośród pragnień Serca Jezusowego jednym z najgorętszych jest to, by Najświętsza Jego Rodzicielka była czczona od wszystkich i miłowana, raz dlatego, że Ją Pan sam niewypowiedzianie miłuje, a po wtóre, że Ją uczynił Matką wszystkich ludzi, żeby Ona swą słodkością pociągała do siebie nawet tych, którzy uciekają od świętego Krzyża, i wiodła ich do Serca Boskiego.

Pokarm na szczęście

Stół Pański jest ciągle zastawiony, a słudzy Pańscy zapraszają ustawicznie na biesiadę... Jezus chce być pokarmem.

Jezus Chrystus jest dla nas wszystkim. On jest naszym Bogiem i naszym Stwórcą, naszym Zbawcą i naszym zbawieniem, Odkupicielem i ceną okupu, naszym pośrednikiem i naszym życiem, przewodnikiem i drogą, Mistrzem i mądrością, kapłanem i ofiarą, piastunem i pokarmem, naszym ostatecznym celem i najwyższym szczęściem.

Godne zachowanie

Ilekroć jesteście na Mszy świętej, zachowujcie się tak, jak gdybyście byli na Kalwarii podczas Ofiary krzyżowej. Miejcie wiarę Jana, skruchę Magdaleny, miłość i ofiarność Bogarodzicy. Niech was Bóg broni od naśladowania tych katolików, co zamiast wysłuchać całej Mszy świętej pobożnie, przychodzą do Kościoła na małą chwilę, by stać hardo z podniesionym czołem, jak te klony próżne na łanie, wodzić oczyma po ludziach lub zapuszczać się w czcze rozmowy; zaiste podobni oni do niewiernych faryzeuszów, którzy stali pod krzyżem, bluźniąc i złorzecząc Panu, ale też za to usłyszeli z ust Jego straszne "biada".

Msza święta jest sprawą straszliwą, bo jest odnowieniem śmierci krzyżowej i przedłużeniem tajemnicy Odkupienia. Gdy więc słuchamy Mszy świętej, niech się nam zdaje, że jesteśmy na Kalwarii pod krzyżem Zbawiciela, że spoglądamy na Jego ciało zranione, na głowę cierniem skłutą, na ręce gwoźdźmi przebite, na serce włócznią przeszyte.

Ofiara i dziękczynienie

Niech wreszcie wiara w Przenajświętszą Tajemnicę będzie żywą i gorącą. Niech objawia się w aktach czci, miłości i uległości dla Pana Utajonego, a daleką będzie od oziębłości tych katolików, którzy o Panu Jezusie rzadko myślą, za połączeniem się z Nim w Komunii świętej nie tęsknią, Jemu swoich modlitw, prac i cierpień nie ofiarują.

Bądź wiernym Bogu nie tylko w rzeczach wielkich, ale i w małych, mężnie dźwigaj krzyże życia i oddaj się całkowicie woli Bożej. Nie odmawiaj Bogu żadnej ofiary, jakiej od ciebie zażąda. Dziękując Bogu za wszystko, pamiętaj, że On jest obecny w tobie. Wszystkie sprawy składaj w ofierze Najświętszemu Sercu Jezusa przez Najświętszą Pannę.