Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
RYCERZ MŁODYCH
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Włączeni w ofiarę

Papież Franciszek   

rm-086-06.jpg
rm-086-06.jpg

Modlitwa Eucharystyczna (...) wyraża charakter Mszy świętej i stanowi jej główny moment, przygotowujący do Komunii świętej. Odpowiada ona temu, co uczynił Jezus, kiedy będąc przy stole z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy, "odmówił dziękczynienie" nad chlebem, a potem nad kielichem wina; Jego dziękczynienie uobecnia się w każdej naszej Eucharystii, włączając nas w Jego ofiarę zbawienia.

W tej uroczystej Modlitwie (...) Kościół wyraża to, czego dokonuje, kiedy sprawuje Eucharystię, i powód, dla którego ją sprawuje, czyli jednoczenie się z Chrystusem, rzeczywiście obecnym w konsekrowanych chlebie i winie. Kapłan wzywa lud, by wzniósł serca do Pana i składał Mu dziękczynienie, a następnie głośno wypowiada Modlitwę w imieniu wszystkich obecnych, zwracając się do Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. "Znaczenie tej modlitwy polega na tym, aby całe zgromadzenie wiernych zjednoczyło się z Chrystusem w głoszeniu wielkich dzieł Bożych i w składaniu Ofiary". A żeby się zjednoczyło, musi rozumieć. Dlatego Kościół zdecydował, by Msza święta była odprawiana w języku, który ludzie rozumieją, aby każdy mógł włączyć się w to uwielbienie i w tę wielką modlitwę razem z kapłanem. Naprawdę "ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą".

W Mszale znajdują się różne formuły Modlitwy eucharystycznej, a każda z nich składa się z charakterystycznych elementów. Najpierw jest prefacja, która jest dziękczynieniem za dary Boże, w szczególności za posłanie Jego Syna jako Zbawiciela. Prefację kończy aklamacja "Święty", zazwyczaj śpiewana. Całe zgromadzenie łączy swój głos z głosem aniołów i świętych, by wielbić i sławić Boga.

Następnie jest prośba o Ducha Świętego, aby swoją mocą konsekrował chleb i wino. Wzywamy Ducha Świętego, aby przyszedł i by w chlebie i winie był Jezus. Działanie Ducha Świętego i skuteczność słów Chrystusa, wypowiadanych przez kapłana, sprawiają, że rzeczywiście stają się obecne, pod postaciami chleba i wina, Jego Ciało i Jego Krew, Jego ofiara złożona na krzyżu raz na zawsze. Jezus powiedział to bardzo jasno. "To jest Ciało moje, to jest Krew moja". "To jest Krew moja, to jest Ciało moje". Nie powinniśmy snuć dziwnych myśli: "Ale jak to możliwe, że...". To jest Ciało Jezusa i koniec! Aktem wiary przyjmujemy, że to jest Ciało i Krew Jezusa. To jest "tajemnica wiary", jak mówimy po konsekracji. Sprawując pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pana, w oczekiwaniu na Jego powrót w chwale, Kościół składa Ojcu ofiarę, która jedna niebo z ziemią: składa paschalną ofiarę Chrystusa, ofiarowując się razem z Nim i prosząc w Duchu Świętym, by stał się "jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie". Kościół chce zjednoczyć nas z Chrystusem i stać się z Panem jednym ciałem i jedną duszą. To właśnie jest łaską i owocem Komunii sakramentalnej: karmimy się Ciałem Chrystusa, byśmy się stali, my, którzy je spożywamy, Jego Ciałem żyjącym dziś w świecie.

Właśnie to jest tajemnica komunii, Kościół jednoczy się z ofiarą Chrystusa i z Jego wstawiennictwem i w tym świetle "w katakumbach Kościół często jest przedstawiany jako kobieta na modlitwie, z szeroko otwartymi ramionami, w postawie orantki". Podobnie jak Chrystus, który wyciągnął ramiona na krzyżu, Kościół ofiarowuje się i wstawia za wszystkich ludzi "przez Niego, z Nim i w Nim". Kościół, który się modli, prosi. Jest taki ustęp w księdze Dziejów Apostolskich, który mówi, że kiedy Piotr był w więzieniu, wspólnota chrześcijańska "modliła się za niego nieustannie". Kościół, który się modli, Kościół modlący się. I właśnie po to idziemy na Mszę świętą - by być Kościołem modlącym się.

Modlitwa eucharystyczna prosi Boga, by zgromadził wszystkie swoje dzieci w doskonałej miłości, w jedności z papieżem i biskupem, których imiona wymienia, na znak, że celebrujemy w jedności z Kościołem powszechnym i z Kościołem partykularnym. Prośba, podobnie ofiara, jest przedstawiana Bogu za wszystkich członków Kościoła, żywych i umarłych, w oczekiwaniu i z błogosławioną nadzieją, że będziemy mieli udział w wiecznym dziedzictwie nieba z Najświętszą Dziewicą Maryją. O nikim i niczym nie zapomina się w Modlitwie eucharystycznej, lecz wszystko jest na nowo doprowadzone do Boga, o czym przypomina kończąca ją doksologia. Nikt nie jest zapomniany. Msza święta jest ofiarą Chrystusa, która jest darmowa. Odkupienie jest darmowe.

Papież Franciszek, Audiencja generalna, 7 marca 2018 r.

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 6(86)2021 | Włączeni w ofiarę, s. 6