Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
RYCERZ MŁODYCH
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Kościół a ewolucja

Julia Szwarc   

rm-086-24.jpg
rm-086-24.jpg

Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie na teorię ewolucji zareagowały najpierw stanowczym odrzuceniem, ponieważ teoria ta burzyła dotychczasowe wyobrażenia o pochodzeniu człowieka i była wykorzystywana jako argument przeciwko wierze.

Obecnie w Kościele katolickim funkcjonują Papieska Akademia Nauk i Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne. Prowadzone są w nich badania i rozważania nad nowymi odkryciami nauki. Służą one przygotowaniu treści dla ewentualnej korekty stanowiska Kościoła wobec dotychczasowych niepewnych poszukiwań prawdy o tajemniczym świecie. Kilku papieży podjęło zagadnienie teorii ewolucji, uwzględniając najnowsze zdobycze naukowe. 

Papież Pius XII

"Urząd Nauczycielski Kościoła nie zakazuje, żeby nauka ewolucjonizmu, o ile bada powstanie ciała ludzkiego z jakiejś już istniejącej żywej materii (...) była dyskutowana według obecnego stanu nauk i świętej teologii przez fachowców obu stron (...) z należytą powagą, umiarkowaniem i powściągliwością" (Pius XII, encyklika Humani generis, 1950 r.). Jednak papież stanowczo sprzeciwił się w tej samej encyklice poglądowi, który głosił poligeniczne pochodzenie człowieka. Taki pogląd jest sprzeczny z biblijnym przekazem o grzechu pierworodnym i podważa dogmaty chrześcijańskie: chrzest straciłby swoje znaczenie. Niepokalane Poczęcie okazałoby się bez sensu. Zbawienie, bez skutku grzechu Adama, stałoby się trudne do zrozumienia. Odkupienie człowieka przez Chrystusa stałoby się niepotrzebne i tym samym podważyłoby sens śmierci Chrystusa na Krzyżu...

Papież Jan Paweł II

Papież Jan Paweł II w 1981 r. napisał: "Wszelka hipoteza naukowa o początku świata, jak [hipoteza] o atomie pierwotnym, z którego pochodziłaby całość wszechświata fizycznego, pozostawia otwarty problem dotyczący początku wszechświata. Nauka nie może sama rozwiązać takiej kwestii: trzeba tutaj tej wiedzy, która wznosi się ponad fizykę i astrofizykę, i która nazywa się metafizyką; trzeba nade wszystko wiedzy, która pochodzi z Objawienia Bożego".

Papież Benedykt XVI

"Wielkie projekty żyjącego stworzenia nie są wytworami przypadków i błędów... Wskazują [one] na twórczą Przyczynę i ujawniają twórczą Inteligencję, a dzisiaj robią to jaśniej i w sposób bardziej świetlany niż kiedykolwiek w przeszłości".

Papież Franciszek

"[Bóg] stworzył byty i pozwolił im się rozwijać zgodnie z wewnętrznymi prawami, które dał każdemu, aby się rozwijały, aby doszły do swej pełni. Dał autonomię bytom wszechświata w tym momencie, w którym zapewnił im swoją trwałą obecność, dając istnienie każdej rzeczywistości. I tak stworzenie rozwijało się przez wieki, tysiąclecia, aż stało się takie, jakie znamy dzisiaj, właśnie dlatego, że Bóg nie jest demiurgiem czy magiem, lecz jest Stwórcą, który daje istnienie wszystkim bytom. Początek świata nie jest dziełem chaosu, który zawdzięcza swoje pochodzenie komuś innemu, lecz pochodzi on bezpośrednio od najwyższej Zasady, która stwarza z miłości. Big-Bang, który dziś sytuuje się u początku świata, nie przeczy boskiemu działaniu stwórczemu, lecz go wymaga. Ewolucja natury nie jest sprzeczna z pojęciem stworzenia, ponieważ ewolucja zakłada stworzenie bytów, które ewoluują".

"Kiedy (...) następuje stworzenie człowieka, Bóg daje istocie ludzkiej inną autonomię, autonomię różną od tej, jaką posiada natura, która jest wolnością. Mówi człowiekowi, by nadawał imiona wszystkim rzeczom i rozwijał się z biegiem historii. Czyni go odpowiedzialnym za stworzenie, (...) aby dbał o jego rozwój, i tak aż do końca czasów. Właściwą postawą naukowca, a nade wszystko naukowca chrześcijańskiego, jest zadawanie sobie pytania o przyszłość ludzkości i ziemi, a jako byt wolny i odpowiedzialny przyczynia się do jej przygotowywania, ochrony, eliminowania niebezpieczeństw dla środowiska zarówno naturalnego, jak i ludzkiego. Ale jednocześnie naukowiec powinien kierować się ufnością, że natura skrywa w swoich mechanizmach ewolucyjnych potencjał, który inteligencja i wolność mają odkrywać i wykorzystywać, aby osiągnąć rozwój zgodny z zamysłem Stwórcy".

[...].

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 6(86)2021 | Kościół a ewolucja, s. 24