Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
  • Slider 6
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Kapłani we wspólnocie Kościoła

Redakcja   

2(100)2024 | Kapłani we wspólnocie Kościoła
2(100)2024 | Kapłani we wspólnocie Kościoła
2(100)2024 | Kapłani we wspólnocie Kościoła

Upodobnienie się do Chrystusa w miłości pasterskiej

"Kapłaństwo ma charakter służebny. Urząd, który Pan powierzył pasterzom ludu swego, jest prawdziwą służbą. Kapłaństwo jest całkowicie skierowane ku Chrystusowi i ludziom" (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1551).

Jeśli na wzór Pana Jezusa, który litował się nad ludźmi, porzuconymi jak owce bez pasterza, zagubionymi i rozproszonymi, i który zna i woła ich po imieniu, potrafisz odnosić się do wszystkich ze szczególną życzliwością, jeżeli nie postępujesz w stosunku do nich według ludzkich upodobań, lecz zgodnie z wymaganiami Bożej nauki i życia chrześcijańskiego - to jesteś powołany do posługi kapłańskiej lub zakonnej.

Do kapłanów bowiem należy troska o wiernych i poszukiwanie tych, którzy z różnych powodów odeszli ze wspólnoty Kościoła, którzy patrzą na nią z pewnym dystansem.

Troska pasterska to towarzyszenie wiernym w rozwoju duchowym, czyli próba zrozumienia ich potrzeb i wskazywanie możliwości ciągłego pogłębiania więzi z Bogiem. To w końcu sprawowanie sakramentów lub umożliwienie ich przyjmowania, aby wierni mogli karmić się każdego dnia Chrystusem.

ZADANIE

  • W jaki sposób możesz wesprzeć kapłanów ze swojej parafii (modlitwą, dobrym słowem, pomocą materialną, drobnymi pracami)?
  • Zaproponuj znajomym, przyjaciołom, parafianom modlitwę za kapłanów.

Odpowiedzialni za powołania

"Obowiązek budzenia powołań odnosi się do całej wspólnoty chrześcijańskiej, powinna go ona realizować przede wszystkim przez w pełni chrześcijańskie życie. Najowocniej przyczyniają się do tego rodziny: ożywione duchem wiary, miłości i pobożności stają się jakby pierwszym seminarium"

Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej, nr 2.

Powołanie jest niezbadaną tajemnicą, obejmującą więź, którą Bóg nawiązuje z człowiekiem. Tajemnica ta jest przyjmowana i odczuwana jako wezwanie, które domaga się odpowiedzi płynącej z głębi sumienia. Nie wyklucza to jednak wspólnotowego wymiaru powołania: także Kościół jest rzeczywiście obecny i aktywnie uczestniczy w powołaniu każdego kapłana, aby we wspólnocie nie zabrakło szafarzy sakramentów i głosicieli Słowa Bożego (zob. Jan Paweł II, Pastores dabo vobis).

ZADANIE

  • Pomódl się o nowe powołania do służby kapłańskiej.
  • Poszukaj w Internecie informacji o świętym kapłanie (np. św. Jan Vianney, św. Maksymilian Kolbe).