Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
  • Slider 6
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Eucharystia i miłosierdzie

Piotr M. Lenart   

6(98)2023 | Eucharystia i miłosierdzie
6(98)2023 | Eucharystia i miłosierdzie
6(98)2023 | Eucharystia i miłosierdzie

"A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie" - tak w hymnie Magnificat Maryja, Matka Boża, wychwala Boga Zbawcę swego, a przez św. Faustynę Pan Jezus potwierdza, że i w XX w. to Boże miłosierdzie się nie wyczerpało - i nigdy się nie wyczerpie.

Tajemnice Kościoła, tajemnica 5: Czas Bożego Miłosierdzia i eucharystycznych cudów

Kiedy ludzie byli kuszeni urojonym "rajem na ziemi", bez Boga i religii, a serca i umysły ludzkie, pozbawione religijności, miały przyjąć nowe dogmaty świeckości, laickości, bezwyznaniowości oraz kult rozumu i humanizmu, powiązanego z ideologiczną "naukowością"; a świat - zachłyśnięty ideologiami, których tragiczne skutki wówczas nie były jeszcze znane - pogrążał się w bezlitosnej nienawiści, doprowadzając ludzkość do skrajnego kataklizmu terroru, śmierci, wojen, prześladowań, nieludzkich obozów, łagrów, eksterminacji tych, co do których władze totalitarne uznały, że nie mają prawa żyć i istnieć w tworzonym przez nie "raju" - wtedy na horyzoncie zagubionej ludzkości i uciemiężonego Kościoła XX w. ukazał się Jezus Miłosierny, by przypomnieć, że drogi ludzkie nie są drogami Bożymi ani myśli Boże nie są myślami ludzkimi (por. Iz 55,8); by wlać otuchę i pokazać, że Bóg nie obraża się na upadłą ludzkość, a wręcz przeciwnie, zapala światła nadziei ogniem nieskończonego miłosierdzia i przebaczenia. "On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei" (1 P 1,3). Prawdę o nieskończonym miłosierdziu Boga Jezus zechciał przypomnieć przez św. Faustynę Kowalską. "Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego" (Dzienniczek).

Podobnie, kiedy człowiek zatapiał się w czeluści ateizmu i materializmu, poddając się dyktatowi "naukowości"; kiedy w białym kawałku chleba, konsekrowanym na ołtarzach Kościoła katolickiego, przestawał widzieć i wierzyć w słowa samego Syna Bożego i Człowieczego, że "to jest Ciało..., to jest Krew Moja" - wtedy w setkach miejsc w różnych częściach świata ci niedowiarkowie mogli zobaczyć, dotknąć i zbadać, że ta konsekrowana Hostia stała się kawałkiem ludzkiego ciała - tkanką mięśnia sercowego, będącego w straszliwej agonii, a krew wypływająca na biały korporał czy obrus - prawdziwie ludzką Krwią; które to przemienione Postaci nie ulegają zniszczeniu ani zastygnięciu, pomimo upływu niekiedy nawet wielu setek lat, pozostając wciąż żywe, świeże i nieustannie świadczące o prawdziwości słów Ewangelii.

Dziwne są te Boże drogi i Boże myśli, ale zrozumiałe, jeśli pamiętamy, że "gdzie jednak wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska" (Rz 5,20). Dlatego św. Paweł Apostoł błogosławi i wychwala Boga, który jest Ojcem miłosierdzia i wszelkiej pociechy (por. 2 Kor 1,3), przypominając, że niemocy wobec skali zła, grzechu i nędzy może zaradzić tylko miłosierny Ojciec, który będąc bogaty w miłosierdzie (por. Ef 2,4), hojnie je rozdaje każdemu, kto tylko po nie wyciągnie swe ręce i serce.

Żyjąc w tak spoganiałych i zobojętniałych na Boga i religię czasach, mamy tym bardziej dostęp do jeszcze większej łaski, by dać świadectwo autentycznej i żywej wiary w Jezusa Chrystusa, w Jego miłosierdzie bez granic oraz w rzeczywistą i prawdziwą Obecność pod postaciami chleba i wina - zakonsekrowanymi podczas sprawowanej Eucharystii w katolickich świątyniach.

Maryja najpełniej zna tajemnicę Bożego miłosierdzia, wie, ile ono kosztowało i wie, jak wielkie ono jest, ponieważ pod krzyżem Chrystusa została "głęboko zespolona z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem swego Boskiego Syna" (św. Jan Paweł II, Dives in misericordia). Dlatego słusznie jest nazywana Matką Miłosierdzia i w sposób najbardziej skuteczny pomaga swym dzieciom otworzyć serca na Boże miłosierdzie, jak również uczy je "wyobraźni miłosierdzia", czyli jak w codzienności kierować się miłosierdziem, by przyniosło ono owoce nawrócenia i uświęcenia każdego człowieka, które są warunkiem osiągnięcia szczęścia życia wiecznego z Bogiem w niebie.

Módl się, by łaska miłosierdzia, obficie udzielana w sakramentach Eucharystii i pojednania, przemieniła tę ziemię.