Ratunek dla świata (2)

Maryja zachęca, a właściwie wzywa nas do pokuty. Powinniśmy podejmować dodatkowe trudy i wyrzeczenia jako czyny pokutne za naszych braci. Nie jest to łatwe wezwanie, nawet Apostołowie nie rozumieli tego, pamiętamy, jak Piotr chciał odwieść Jezusa od ukrzyżowania (por. Mt 16,22).

Dzisiaj wielu ludzi nie rozumie skuteczności i sensu pokuty. I być może nie jest to zła wola czy jakieś intelektualne niedouczenie, lecz raczej brak wiary, tej szalonej wiary, jaką miał na przykład św. Maksymilian Maria Kolbe. „Jeśli Maryja mówi w Fatimie: pokutujcie, to znaczy, że wzywa do ofiarowania naszego cierpienia dla zbawienia dusz”. Apostoł Narodów w Liście do Rzymian żarliwie nas wszystkich zachęca: „abyśmy przez miłosierdzie Boże dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz naszej rozumnej służby Bożej (por. 12,1). Owa „zachęta do pokuty za grzeszników jest Dobrą Nowiną dla wszystkich ludzi: dla tych, którzy zaczną się ofiarowywać, bo odnajdą wreszcie sens swojego życia i swojego – czasem ogromnego cierpienia, które Jezus będzie powoli przemieniał w radość. Dla grzeszników, bo będą uratowani dla wieczności”. Bo przecież Bóg cały czas pragnie, „by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4).

Przykład Dzieci

Zdaniem protestanckiego pastora Waltera Nigg († 1988), „człowiek współczesny nie znajduje w sobie siły na zmianę myślenia, na nawrócenie, lecz wpatruje się jakby obumarłymi oczyma w pustkę, która go otacza, i lekceważy pokutę”. Dlatego przesłanie fatimskie staje się dla nas pomocą w zrozumieniu i praktykowaniu pokuty. Przykład dzieci nas poucza, z jaką gotowością, gorliwością i całkowitym oddaniem można odpowiedzieć Bogu na Jego wezwanie przekazane pastuszkom przez Maryję i Anioła.

„Przebłagalna ofiara z życia złożona przez Franciszka (zmarł 5 kwietnia 1919 r.) i Hiacyntę (zmarła 20 lutego 1920 r.) w niedługim czasie od objawień Maryi, a także późniejsza ofiara s. Łucji, są wyrazem wspaniałomyślnej i hojnej odpowiedzi na wezwanie Maryi i cennym udziałem w przebłaganiu Boga oraz ratowaniu wielu ludzi od zguby wiecznej”. Tym samym zasłużyli sobie na wielką cześć i – co najważniejsze – na naśladowanie.

Cztery kroki

Pierwsza Tajemnica fatimska wyraźnie mówi nam, czym jest grzech i jakie skutki rodzi w świecie. Dotyczy ona piekła, a – jak mówiła s. Łucja – jest przypomnieniem o realności piekła. Dziś około 30% katolików wierzy w piekło. Bóg jest miłością miłosierną, ale jest też sprawiedliwy. Bóg kładzie przed nami błogosławieństwo i przekleństwo. To, co wybierzemy, Bóg na wieki usankcjonuje. Niektórzy mówią, że wiara to jest ich prywatna sprawa. O nie! To, jak ja żyję, nie jest moją prywatną sprawą. Jeśli czynisz zło, to sprowadzasz na świat szatana. Ojciec Święty Franciszek na początku swego pontyfikatu powiedział: „Jeśli nie modlisz się do Boga, to modlisz się do szatana”. Jeśli świadomie nie zwracasz się do Boga Trójjedynego, to wybierasz szatana, jeśli nie wybrałeś Boga, to już opowiedziałeś się za złem. Papież Pius XII powiedział, że: „II wojna światowa jest najzasłużeńszą karą za nasze grzechy”.

Druga Tajemnica – Matka Najświętsza przychodzi do swoich dzieci z pomocą. Jest to nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, co oznacza w praktyce: poświęcić się Niepokalanemu Sercu Maryi i wynagradzać za popełnione grzechy (naprawienie skutków zła). Składa się z czterech prostych rzeczy:

  1.  wyspowiadać się;
  2.  przyjąć Komunię świętą;
  3.  odmówić jedną część Różańca świętego;
  4. Przez piętnaście minut rozmyślać nad jedną z tajemnic Różańca świętego.

Odmawiając Różaniec, rozmawiamy z Maryją w języku Różańca. Św. Matka Teresa z Kalkuty mówiła, że gdy trzyma koronkę różańca w dłoni, to tak naprawdę trzyma Maryję za rękę.

Trzecia Tajemnica jest przestrogą. Jeśli nie uczynicie tego, o co proszę, błędy ateizmu zaleją cały świat. Całe narody znikną z ziemi. Tyle braci ginie w Syrii… Jesteśmy winni cierpienia wielu niewinnych braci. Jesteśmy winni zbrodni przeciw ludzkości. Bóg w nasze ręce składa losy tego świata. Bóg wskazuje nam drogę, a jest nią Niepokalane Serce Maryi, czyli – Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny w pierwsze soboty miesiąca. Trzeba być mądrym. To Bóg zmienia świat, nie nasza zaradność czy inwencja twórcza. Nie obronią nas sojusznicy, to nie flanki będą zabezpieczeniem. Świat się zmieni, gdy ludzie zmienią swoje serca, gdy otworzą drzwi swoich serc Chrystusowi.

Fatima dzisiaj

Papież Benedykt XVI podczas nawiedzenia sanktuarium maryjnego w Fatimie 13 maja 2010 r. powiedział znamienne słowa: „Łudzi się ten, kto sądzi, że prorocka misja Fatimy się zakończyła. Tutaj odżywa plan Boga…”. Przesłanie Matki Bożej, jakie przedstawiła w Objawieniach trojgu pastuszkom: Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji, jest dzisiaj bardziej aktualne, niż przed prawie stu laty. Maryja wzywa do pokuty, nawrócenia i modlitwy różańcowej. Już Anioł w swoich zjawieniach, poprzedzających Objawienia Maryi, dokładnie sto lat temu zachęcał dzieci, aby nie ustawały w modlitwie i umartwieniu, ofiarowując najdrobniejsze cierpienia i dolegliwości na wynagrodzenie Bogu za wszelkie zniewagi ze strony ludzi.

Fatimskie Przesłanie Maryi wzywa nas wszystkich ochrzczonych do codziennego odmawiania Różańca, umartwienia i pokuty. Tym samym wskazuje nam drogę większej gorliwości w praktykowaniu pobożności prowadzącej nas do uświęcenia i ratowania dusz, które idą do piekła. Skutecznym środkiem do tego celu jest przede wszystkim odmawianie Różańca i wolą Maryi jest, abyśmy codziennie odmawiali Różaniec.

S. Zofia Tomaszewska OFS
studiuje mariologię na „Kolbianum”
www.kolbianum.franciszkanie.pl
kolbianum@gmail.com

RM 2/2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zaprenumeruj juz dziś! Zamknij